Consulta preliminar del mercat

Consulta preliminar del mercat

La Compra Pública d’Innovació (CPI)

Què es la CPI?

La Compra Pública d’Innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des del costat de la demanda a través de l’instrument de la contractació pública.

La implantació de la Compra Pública d’Innovació pot generar els següents beneficis:

 • Desenvolupament del teixit local: es pot buscar que les empreses locals participen en el procés de compra, especialment aquelles amb un contingut innovador.
 • Atracció d’inversió: la compra incentiva que les empreses participen i comprometen inversions a nivell local.
 • Canvi en la cultura del sector públic: es busca que la innovació s’integre en la dinàmica diària del sector públic.
 • Adquisició de béns i serveis: la compra se centra en cobrir les necessitats de l’administració al millor cost/benefici.
 • Innovació en el sector públic: la compra busca incorporar innovacions que milloren la prestació del servei, encara que puguen suposar un major cost inicial.  
   

Tipus de CPI

Existeixen tres tipus de Compra Pública d’Innovació:

 • Compra Pública Precomercial (CPP)

  Contractació de serveis d’I+D enfocats a aconseguir cobrir necessitats de l’Administració que contracta. És un tipus de CPI exclosa de l’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic.

  Tipus de Contractació Compra Pública de Processos d’I+D
  Comprador i adjudicataris comparteixen els riscos i beneficis resultants de la investigació de solucions a problemes proposats pel licitador públic.
  Via de Contractació Contracte de Serveis d’I+D
  No subjecte al règim general de la LCSP. (Exclusió de l’Art. 8 LCSP)
 • Compra Pública de Tecnologia Innovadora (CPTI)

  Compra d’un bé o servei que no existeix però que pot desenvolupar-se en un temps raonable ja que la tecnologia està en un grau de desenvolupament que així ho permet. Utilitza els procediments de contractació habituals.

  Tipus de Contractació Compra Pública de Béns o Serveis pròxims al mercat, llestos per a prestar servei públic
  El licitador adquireix béns i serveis per a la prestació d’un servei públic que no existeixen en el mercat i requereixen d’una fase prèvia d’I+D
  Via de Contractació Contractes a adjudicar mitjançant procediments ordinaris de la LCSP
 • Associació per a la Innovació

  Procediment d’adjudicació recollit en la llei que permet concatenar una fase d’I+D amb una fase de subministrament posterior.

  Tipus de Contractació Compra Pública d’un servei d’I+D i adquisició posterior del resultat
  El licitador adquireix un servei d’I+D i els seus possibles resultats mitjançant un contracte posterior de desplegament sota un sol procediment
  Via de Contractació Procediment d’adjudicació regulat en la LCSP (Art. 177 i seg.)

 

Consultes Preliminars de Mercat

 

Definició

Una Consulta Preliminar del Mercat és una convocatòria oberta en la qual pot participar qualsevol entitat física o jurídica amb capacitat per a aportar idees innovadores destinades a donar resposta a una sèrie de reptes o necessitats que han sigut prèviament identificats per l’Administració convocant. Això anterior mitjançant l’ús de tecnologies que superen les prestacions de les existents actualment en el mercat.

Les propostes recaptades serviran per a determinar l’estat de l’art concretant el grau d’innovació que se requereix a més de per a avaluar les capacitats del mercat i definir les especificacions tècniques i funcionals de les solucions que es busquen. Aquestes propostes han de ser factibles amb la finalitat de poder realitzar-se posteriorment mitjançant un eventual procediment de contractació pública, en particular, en el nostre cas, a través de la Compra Pública d’Innovació.

L’objecte d’aquest tipus de procediment és la recepció de solucions que ajuden a resoldre els reptes d’actuació que s’hagen definit.
 

Consultes Preliminars del Mercat actives

Formulari de presentació de propostes

Consulta preliminar del mercat d’AMAEM per a la cerca de solucions innovadores en el sector de l’aigua, l’economia circular i la sostenibilitat

Vídeo de la jornada de presentació de la CPM

Presentacions exposades durant la jornada de presentació de la CPM

Preguntes freqüents

Informe final de resultats

 

Agenda de eventos / Noticias

 

30/09/2020 Jornada Informativa (webinar)

 

Enllaços d'interés