Dades significatives

Datos Significativos

La transparència és clau en la gestió de l’aigua

 

La transparència en la gestió és un element necessari per a qualsevol empresa, i, en el nostre cas, una obligació inexcusable a la qual podem respondre amb absoluta tranquil·litat. Estes són algunes de les accions, indicadors i dades principals de l’exercici 2022 per a Aguas de Alicante:

 • Magnituds tècniques

   
  XARXA D’AIGUA POTABLE
  Municipis proveïts 6
  Població total servida en gestió 494.171
  Població flotant servida en gestió 640.547
  Clients servits en gestió 302.188
  Km de xarxa 2.243
  XARXA DE SANEJAMENT
  Municipis proveïts 3
  Població atesa 371.646
  Km de xarxa 806
  DEPURACIÓ
  Hm3 depurats 29,93
  Hm3 reutilitzats 10,15
 • Projectes i inversions en infraestructures civils

   
  Inversió en infraestructures de sanejament i aigua regenerada  2.075.032,8569 €
  Inversió en infraestructures en la xarxa d’aigua potable  2.525.475,959 €
  Redacció de projectes ambientals 12.583.236,76 €

   

 • Energia i canvi climàtic

  Cogeneració d'Energia Elèctrica i producció d'energia solar: L'any 2022, es van cogenerar en la EDAR de Rincón de León (1.936.628 kWh), EDAR Monte Orgegia (572.439 kWh) i producció d'energia solar en totes dues EDARs i instal·lacions d'Aureliano Ibarra, fins a un total de 2.599.861 kWh .

 • Magnituds humanes

   
  Gènere En plantilla %
  Homes 235 70,57%
  Dones 98 29,43%
  Total 333  
 • Magnituds econòmiques

  Magnitud 2022 2021
  Ingressos d’explotació (milions d'euros) 82,61 80.55
  Resultat net (milions d'euros) 6,91 6,35
 • Fons social

  En 2022 Aguas de Alicante ha incrementat sensiblement el seu Fons Social destinant 540.000€ (del qual s'ha compensat 540.000€) dirigit a pal·liar la greu situació econòmica de persones i/o unitats familiars i determinats col·lectius especialment afectades per la situació de crisi econòmica-sanitària, tenint en compte, a més, circumstàncies pròpies de la seua situació personal i familiar. En total s'han beneficiat 1.667 families..
 • Depuració d’aigües residuals

  • Aigua depurada: 29,93 Hm3
  • Aigua reutilitzada: 10,15 Hm3
  • Valorització de llots procedents de depuració: 27,40 Tm
 • Reutilització d’aigua depurada

  • Longitud actual de la xarxa d’aigua reutilitzada en Alacant: 79,3 km.
  • El 83% de les zones verdes d’Alacant es rega amb aigua regenerada. 
  • Aguas de Alicante també aprofita aigües subterrànies no potables per al reg de zones verdes enjardinades, neteja de carrers i altres usos que no requerisquen una aigua d’alta qualitat.
  • En 2022, la utilització d’estes fonts alternatives va suposar un estalvi d’aigua potable de 10.151.793 m3.

 

Pot trobar informació més detallada en el nostre Informe de Desenvolupament Sostenible