Dades significatives

Datos Significativos

La transparència és clau en la gestió de l’aigua

 

La transparència en la gestió és un element necessari per a qualsevol empresa, i, en el nostre cas, una obligació inexcusable a la qual podem respondre amb absoluta tranquil·litat. Estes són algunes de les accions, indicadors i dades principals de l’exercici 2020 per a Aguas de Alicante:

 • Magnituds tècniques

   
  XARXA D’AIGUA POTABLE
  Municipis proveïts 6
  Població total servida en gestió 492.344
  Població flotant servida en gestió 670.454
  Clients servits en gestió 295.301
  Km de xarxa 2.045
  XARXA DE SANEJAMENT
  Municipis proveïts 3
  Població atesa 370.195
  Km de xarxa 804,38
  DEPURACIÓ
  Hm3 depurats 30,05
  Hm3 reutilitzats 8,45
 • Projectes i inversions en infraestructures civils

   
  Inversió en infraestructures de sanejament i aigua regenerada 1.519.184,87 €
  Inversió en infraestructures en la xarxa d’aigua potable 1.759.157,08 €
  Redacció de projectes ambientals 10.244.561,96 €

   

 • Energia i canvi climàtic

  Cogeneració d’energia elèctrica: En 2020, en l’EDAR de Rincón de León es van cogenerar 855.875 kWh.

 • Magnituds humanes

   
  Gènere En plantilla %
  Homes 257 72%
  Dones 99 28%
  Total 356  
 • Magnituds econòmiques

  Magnitud 2019 2020 Variació
  Ingressos d’explotació 78.791.255 77.921.360 -1,10%
  Resultat net 7.557.772 6.910.670 -8,56%
 • Fons social

  En 2021 Aguas de Alicante ha incrementat sensiblement el seu Fons Social destinant 1.153.686,80€ (del qual s'ha compensat 1.001.120,30€) dirigit a pal·liar la greu situació econòmica de persones i/o unitats familiars i determinats col·lectius especialment afectades per la situació de crisi econòmica-sanitària, tenint en compte, a més, circumstàncies pròpies de la seua situació personal i familiar. En total s'han beneficiat 2.751 subministraments.
 • Depuració d’aigües residuals

  • Aigua depurada: 30,05 Hm3
  • Aigua recuperada: 8,45 Hm3
  • Llots destinats a aplicació en agricultura: 9.045 Tm
  • Llots destinats a aprofitament tèrmic: 19.183 Tm
  • Llots destinats a compostatge: 1.537 Tm
 • Reutilització d’aigua depurada

  • Longitud actual de la xarxa d’aigua reutilitzada en Alacant: 75,78 km.
  • El 83% de les zones verdes d’Alacant es rega amb aigua regenerada. 
  • Aguas de Alicante també aprofita aigües subterrànies no potables per al reg de zones verdes enjardinades, neteja de carrers i altres usos que no requerisquen una aigua d’alta qualitat.
  • En 2018, la utilització d’estes fonts alternatives va suposar un estalvi d’aigua potable d’1.157.205 m3.

 

Pot trobar informació més detallada en el nostre Informe de Desenvolupament Sostenible