Dades significatives

Datos Significativos

La transparència és clau en la gestió de l’aigua

 

La transparència en la gestió és un element necessari per a qualsevol empresa, i, en el nostre cas, una obligació inexcusable a la qual podem respondre amb absoluta tranquil·litat. Estes són algunes de les accions, indicadors i dades principals de l’exercici 2021 per a Aguas de Alicante:

 • Magnituds tècniques

   
  XARXA D’AIGUA POTABLE
  Municipis proveïts 6
  Població total servida en gestió 492.101
  Població flotant servida en gestió 670.372
  Clients servits en gestió 297.179
  Km de xarxa 2.059
  XARXA DE SANEJAMENT
  Municipis proveïts 3
  Població atesa 370.167
  Km de xarxa 803,83
  DEPURACIÓ
  Hm3 depurats 28,94
  Hm3 reutilitzats 9,43
 • Projectes i inversions en infraestructures civils

   
  Inversió en infraestructures de sanejament i aigua regenerada  3.394.792,69 €
  Inversió en infraestructures en la xarxa d’aigua potable  2.675.372,39 €
  Redacció de projectes ambientals 43.550.654,87 €

   

 • Energia i canvi climàtic

  Cogeneració d’energia elèctrica: En 2021, en l’EDAR de Rincón de León es van cogenerar 1.485.125 kWh.

 • Magnituds humanes

   
  Gènere En plantilla %
  Homes 243 72%
  Dones 96 28%
  Total 339  
 • Magnituds econòmiques

  Magnitud 2020 2021 Variació
  Ingressos d’explotació 78.321.550 80.544.557 2,84%
  Resultat net 6.910.670 6.345.896 -8,17%
 • Fons social

  En 2021 Aguas de Alicante ha incrementat sensiblement el seu Fons Social destinant 1.153.686,80€ (del qual s'ha compensat 1.001.120,30€) dirigit a pal·liar la greu situació econòmica de persones i/o unitats familiars i determinats col·lectius especialment afectades per la situació de crisi econòmica-sanitària, tenint en compte, a més, circumstàncies pròpies de la seua situació personal i familiar. En total s'han beneficiat 2.751 subministraments.
 • Depuració d’aigües residuals

  • Aigua depurada: 28,94 Hm3
  • Aigua reutilitzada: 9,43 Hm3
  • Valorització de llots procedents de depuració: 29,28 Tm
 • Reutilització d’aigua depurada

  • Longitud actual de la xarxa d’aigua reutilitzada en Alacant: 79,3 km.
  • El 83% de les zones verdes d’Alacant es rega amb aigua regenerada. 
  • Aguas de Alicante també aprofita aigües subterrànies no potables per al reg de zones verdes enjardinades, neteja de carrers i altres usos que no requerisquen una aigua d’alta qualitat.
  • En 2021, la utilització d’estes fonts alternatives va suposar un estalvi d’aigua potable de 9.433.982 m3.

 

Pot trobar informació més detallada en el nostre Informe de Desenvolupament Sostenible