Sistemes de gestió i certificats

Política de gestión integrada (Genérica)

El nostre sistema de gestió integral

 

Els sistemes de gestió van dirigits a la millora contínua de l’organització. Gràcies a estos sistemes, l’empresa desenvolupa i establix les millors pràctiques de comportament en l’exercici de les seues activitats. D’esta manera, es minimitzen errors, s’optimitzen recursos, es desenvolupen pràctiques més segures i es millora cada dia el seu comportament ambiental, energètic i de seguretat alimentària.

Aguas de Alicante ha desenvolupat un sistema de gestió que agrupa, baix un únic model, tots els sistemes certificats, i té com a objectiu arribar a totes les activitats i processos per a millorar, entre altres, l’atenció al client, la gestió del servici, els temps en la resolució de sol·licituds i incidents, i l’optimització de les relacions i els processos en l’activitat de l’empresa com a sistema integrat. L’abast de cada sistema es troba en el certificat en vigor que presentem més a baix.

El nostre sistema de gestió es basa en el compliment de la Política de Gestió Integrada. Al costat d’esta, es desenvolupen de manera complementària la Política de Seguretat i Salud Laboral y la Política de desenvolupament sostenible.

Disposem de certificacions alineades amb els nostres esforços per donar un servici de qualitat i oferir un ambient de treball òptim i segur per als nostres empleats:

Certificat Sistema de Gestió de Qualitat (ISO 9001) Sello ISO 9001
Certificat  Sistema de Gestió Ambiental (ISO 14001) sello ISO 14001
Certificat  Sistema de Gestió de l'Energía (ISO 50001) sello ISO 50001
Certificat  Sistema de Gestió de la Inocuïtat Alimentària (ISO 22000)  sello ISO 22000
Certificat del Sistema de Gestió de la Continuïtat del Negoci (ISO 22301)
Certificat del Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (ISO 27001)
Certificat Sistema Seguritat i Salut Laboral (ISO 45001) sello ISO 45001
Certificat  efr d'Empresa Familiarment Responsable (efr) sello efr
Acreditació dels laboratori del cicle integral i els laboratoris de  procés de les estacions depuradores de Rincón de León i de Monte Orgegia, segons ISO 17025, per l'Entitat Nacional d'Acreditació  (ENAC) sello ENAC ISO 17025
Acreditació de l'Organisme d'Inspecció de Control d'Abocaments, segons ISO 17020:2012, per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC)         sello ENAC ISO 17020:2012

Verificació de Petjada de Carboni segons norma ISO 14064

Sello: Calculo - Reduzco - Compenso