Depòsits comunitaris

Depósitos comunitarios

Consells per a un bon manteniment

Manteniment dels depòsits comunitaris

 

Els depòsits d’aigua potable de les comunitats de propietaris, vivendes individuals i negocis tenen un paper important en la qualitat de l’aigua subministrada.

Caldrà ajustar-los, quant a les seues generalitats, disseny, construcció i manteniment, a allò que prescriga la legislació aplicable (codi tècnic de l’edificació, ordenances municipals...).

L’usuari/usuària és responsable del seu ús i manteniment correctes.

 • Consells per a un bon manteniment

  • Han d’estar situats a nivell de planta baixa de l’edifici, en llocs de fàcil accés per a netejar-los i desinfectar-los. No han d’estar mai enterrats ni formant part de l’estructura de l’immoble, ni tampoc en terrasses on els puga tocar directament el sol. S’han de poder inspeccionar en tot el seu perímetre.
  • Han d’estar tapats amb una coberta impermeable que ajuste perfectament (tancament no hermètic) i que permeta l’accés a l’interior, a més d'estar assegurada contra lliscament. També han de tindre, en la zona més alta, una ventilació i aeració suficient.
  • En la seua construcció cal emprar materials homologats per la Delegació d’Indústria per a emmagatzematge d’aigua per a consum humà.
  • Han d’estar en una habitació separada de qualsevol risc sanitari (habitació per al fem, arquetes de sanejament, etc.) 
  • Han de disposar d’un sobreeixidor que permeta l’evacuació d’eventuals sobreeiximents. El sobreeiximent ha de ser visible, sense connexió directa amb la xarxa de sanejament.
  • La circulació d’aigua en els depòsits ha de ser contínua: entrada per dalt i eixida per baix. Han d'estar situades en posicions oposades per a afavorir la renovació de l’aigua.
  • Caldrà disposar dels mecanismes necessaris per a evacuar fàcilment l’aigua continguda en els depòsits, a més de facilitar-ne el manteniment i la neteja, com a desguàs de fons en la part més baixa però mai connectat directament al sanejament. Així mateix, cal construir-los i connectar-los de manera que l’aigua es renove pel seu propi funcionament, i s’ha d’evitar sempre que hi haja aigua estancada.
  • Per a evitar la proliferació de bacteris, cal netejar-los almenys una vegada a l’any. Aguas de Alicante recomana a les comunitats de veïns que establisquen un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada.
  • A l’hora de fer la neteja, cal comprovar que no hi ha fissures ni esquerdes; si n’hi ha, cal segellar-les amb productes de segellament que complisquen amb la legislació vigent.
  • A més, caldrà instal·lar les mesures adequades de protecció i senyalització de punt d’emmagatzematge d’aigua per al proveïment, a fi de no contaminar l’aigua emmagatzemada o empitjorar-ne la qualitat.

Per a més informació sobre este tema, es pot consultar la legislació vigent.