Equitat

Equidad

Igualtat, diversitat i conciliació

Equitat

 

El major actiu de l’organització són els empleats i empleades que la integren. Igualtat, diversitat i conciliació són valors que formen part de la cultura corporativa d'Aguas de Alicante.

 

 • Igualtat

  Fites que cal destacar en matèria d’igualtat:

  2011
  Firma del I Pla d’igualtat
  2012
  Firma del Protocol d’assetjament
  2013

  Concessió del distintiu “Igualtat en l’empresa” per part del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat. Aguas de Alicante va ser la primera empresa de la província que va obtindre este preuat distintiu.

  Distintivo "Igualdad en la Empresa"
  2014

  Eixe mateix any té lloc la firma, amb el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, d’un acord per a promocionar dones a llocs de responsabilitat. Així mateix, s’adquirixen compromisos per a garantir la igualtat d’oportunitats en la contractació, i també en matèria de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

  Al desembre de 2019 es va signar un nou acord amb una nova vigència temporal de 4 anys.

  Distintivo Más Mujeres Mejores Empresas
  2015

  Firma del II Pla d’igualtat. El mes de juliol de 2015, Aguas de Alicante firma el seu II Pla d’igualtat, amb una vigència temporal de quatre anys i l’objectiu de vetlar per la promoció de la igualtat real i efectiva entre dones i homes en Aguas de Alicante, i evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. El Pla s’emmarca dins l’aposta de l’empresa per la diversitat, que desenvolupa sobre la base de cinc eixos clau:

  • Igualtat entre dones i homes.
  • Accés a l’ocupació i integració de persones jóvens i col·lectius desfavorits.
  • Integració de les persones amb discapacitat funcional.
  • Contractació i carrera professional per a les persones majors de 50 anys.
  • Conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
  2016
  Premi Igualtat 2016, atorgat per la Universitat d’Alacant
  2017

  Obtenció de certificació efr en matèria de conciliació. Va tindre lloc la concessió de la certificació efr (empresa familiarment responsable) per part de la Fundació Más Familia, segons el model que permet avançar en conciliació de la vida personal, familiar i laboral auditat per AENOR.

  Sello EFR

   

  Participació en projecte sobre implantació de currículum anònim. Es va subscriure un acord amb el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat per a participar en el projecte pilot sobre la implantació del currículum anònim. El seu objectiu és promoure la implantació de processos de selecció despersonalitzats per a evitar possibles biaixos de gènere en els processos de selecció de personal. El compromís adquirit es referix als llocs de treball següents:

  • Becaris/becàries que fan pràctiques d’universitat o escoles de formació professional.
  • Personal tècnic en les àrees següents: Àrea Técnica i Operacions; Àrea de Sistemes d’Informació i Àrea de Poblacions.

  Aprovació del II Protocol de prevenció de l’assetjament i elaboració d’un catàleg per a facilitar-ne la difusió entre la plantilla.

  2018

  Obtenció del distintiu “Fent empresa. Iguals en oportunitats”, que atorga la Generalitat Valenciana. Este distintiu va ser atorgat en reconeixement a Aguas de Alicante pel seu treball en favor de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes mitjançant la implantació del seu II Pla d’igualtat.

  Obtenció de segell atorgat a nivell corporatiu pel Ministeri per formar part de la Xarxa d'Empreses contra la Violència de Gènere. 

  Sello "Empresas libre por una sociedad libre de violencia de género
  2020
  Signatura del Tercer Pla d'Igualtat. El mes de novembre de 2020 Aguas de Alicante signa el seu III Pla d'Igualtat, amb una vigència temporal de quatre anys. El Pla està integrat per 45 mesures dirigides a remoure els obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva entre dones i homes.

  Obrir el Tercer Pla d'Igualtat

  2022
  Signatura del Tercer Pla d'Igualtat
 • Diversitat

  Aguas de Alicante contribuïx a millorar la formació de les persones jóvens, mitjançant concerts amb universitats i centres de formació reglada, per a fer pràctiques en la nostra empresa. D’esta manera s’afavorix la seua futura incorporació al mercat de treball.

  Igualment, s’ha gestionat el manteniment de les polítiques que van propiciar la concessió, en l’any 2015, del segell d’excel·lència Bequal, pel compromís de la nostra empresa amb la responsabilitat social corporativa i la discapacitat.

  CERTIFICAT BEQUAL

  Tota la plantilla ha sigut formada en matèria de diversitat. Entre les accions formatives incloses en els plans de formació, cal destacar les relacionades amb els temes següents: igualtat d’oportunitats entre dones i homes, conciliació de la vida personal i laboral, prevenció de l’assetjament, apoderament de les dones, utilització de llenguatge neutre i diversitat.

  Des de l’Àrea d’Equitat s’impartixen cursos i conferències en associacions o fòrums sobre igualtat, conciliació i diversitat. Igualment, es mantenen canals de diàleg amb organismes i administracions públiques relacionats amb estes matèries. També es contribuïx a la sensibilització impulsant la celebració de dates assenyalades  per part de nostra organització: Dia Internacional de la Dona, Dia de la Igualtat Salarial, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona, etc.

 • Conciliació

  Aguas de Alicante ha obtingut en 2017 la certificació efr per part de la Fundació Más Familia. Este model permet continuar avançant en matèria de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

  S’ha elaborat i distribuït entre la plantilla un catàleg amb les 47 mesures de conciliació implementades, referides als àmbits següents: qualitat en l’ocupació, flexibilitat temporal, suport a la família, desenvolupament personal i professional, igualtat d’oportunitats, lideratge i estils de direcció.

  llibre de mesures de conciliación

  Tant en el Manual d’acolliment del personal com en l’apartat d’"Igualtat" de la intranet estan exposats els avantatges que la conciliació té tant per a l’empresa com per a les persones treballadores.

  Avantatges per a l'empresa Avantatges per a la plantilla
  Millora del clima laboral  Majors nivells de satisfacció amb el seu treball 
  Major compromís amb l’empresa  Temps per a enfocar millor la vida fora del treball 
  Major productivitat  Disminució de l’estrés i dels conflictes laborals  
  Disminució de l’índex d’absentisme    Millores en l’autoestima, la salut, la concentració i la confiança 
  Responsabilitat social corporativa  Major eficiència pel fet de no endur-se problemes del treball a casa, i viceversa