Instal·lacions interiors

Instalaciones interiores comunitarias

Instal·lacions interiors comunitàries

Manteniment i bon ús

 

Es importante distinguir y conocer las responsabilidades del servicio de agua y saneamiento municipal y nuestras obligaciones como personas propietarias. Por eso, resulta crucial saber qué partes de la instalación de agua potable y alcantarillado se consideran públicas y cuales son parte privada de la finca a la que dan servicio.

Es consideren instal·lacions pròpies de l’immoble de la xarxa interior d’aigua potable les existents a partir del mur de tancament de l’edifici, i, en el cas del sanejament, a partir de la seua connexió a la xarxa de sanejament.

Caldrà ajustar-les, quant a les seues generalitats, disseny, construcció i manteniment, a allò que prescriga la legislació aplicable (codi tècnic de l’edificació, ordenances municipals, etc.).

El correcte ús i manteniment d’estes instal·lacions interiors correspon als propietaris de l’immoble, tant si són particulars o empreses com si l’immoble es gestiona a través d’una comunitat de veïns.

 • Obligacions com a client

  • En cas que tingueu depòsits  i grups de pressió, caldrà que els mantingueu en bon estat i amb un manteniment periòdic.
  • Disposar de vàlvules de retenció darrere del comptador per a evitar el retorn a la xarxa de les aigües de la vivenda.
  • Cal disposar d’arqueta sifònica, en una zona comuna de l’immoble i al més a prop possible del límit de propietat, per a l’eixida de les aigües residuals. L’arqueta ha d’impedir l’entrada d’olors, animals xicotets o altres coses, i facilitar la neteja de la connexió de servici.
  • Tots els elements de fontaneria han de complir el que especifica la legislació vigent per a aigües de consum humà, i estar adaptats per al seu transport i emmagatzematge.
  • En cas de tindre xarxes diferenciades (reg, contra incendis, etc.), estes xarxes no s’han de connectar les unes amb les altres, pel risc sanitari que això comporta, i han de disposar de sistemes antiretorn.

A causa d’un mal manteniment o un ús indegut de les instal·lacions interiors es poden produir fuites o defectes que afecten la qualitat de l’aigua i suposen pèrdues d’un recurs escàs, a més d’embossaments en l’evacuació d’aigües residuals o danys en altres instal·lacions de l'immoble o béns particulars.