Sol·licitud de connexió

Introducción - Solicitud de acometida

Connecta’t a la xarxa de distribució d’aigua i/o clavegueram

Procediment per sol·licitar l’escomesa

 

Una escomesa és el conjunt d’elements, de canonades i de canalitzacions que permeten que un immoble, habitatge, edifici, local o nau industrial es connecte a la xarxa d’abastiment i/o sanejament. Normalment el tràmit de sol·licitud d’escomesa el realitza l’entitat promotora o constructora.

És imprescindible disposar d’una escomesa d’aigua i d’un punt de vessament per poder contractar el subministrament amb Aguas de Alicante.

 • La sol·licitud d’escomesa ha de realitzar-la el titular de la llicència d’obra major presentant DNI / NIF. En cas de denegació, la persona autoritzada ha d’aportar l’autorització signada pel titular i una fotocòpia del DNI de tots dos.
 • CIF. Si es tracta d’una persona jurídica, qui sol·licite en el seu nom la formalització del contracte de subministrament haurà de ser el representant legal acreditat mitjançant poders de representació. Si la persona que realitza la sol·licitud és una altra i no el representant legal, haurà d’aportar una autorització en favor seu, signada pel representant legal i amb segell, juntament amb la fotocòpia del DNI de tots dos.
 • És un requisit imprescindible presentar el document acreditatiu de la propietat i/o el vincle amb el terreny o edificació en obres.

 

 • Requisits per a la tramitació amb llicència d’obra major

  Requisits per a la tramitació d’escomeses amb llicència d’obra major:

  • Disposar d’una llicència d’obra major. En algunes poblacions cal sol·licitar prèviament un informe d’escomeses. Disposa del següent formulari per a fer la gestió: Formulari de sol·licitud d'informe d’escomesa previs a la llicència d’obra major (per a Sant Joan d’Alacant, El Campello i Sant Vicent del Raspeig)
  • Plànol de situació, sòtan (si n’hi ha), planta baixa, planta tipus i secció acotada
  • Plànol acotat de fontaneria i/o sanejament indicant l’ubicació exacta de les escomeses que s’han d’executar
  • Projecte d’instal·lacions interiors en el qual s’especifique: càlculs hidràulics justificatius de les instal·lacions d’aigua potable (cabdal de càlcul aplicant el coeficient de simultaneïtat segons UNE, capacitats dels dipòsits que s’han d’Instal·lar en cas d’instal·lacions amb grups de pressió, etc...)
  • Omplir la següent sol·licitud d’escomeses i adjuntar la documentació indicada més anteriorment o presentar-la personalment a les nostres oficines

   

  IMPORTANT: En cas que el municipi de la promoció siga Alacant, s’ha d’omplir la sol·licitud per obtindré els plànols d’annexos i incloure-la juntament amb la sol·licitud d’escomeses.

   

  Sol.licitar escomesa

  Cita prèvia

 • En cas de no disposar d’obra major, poden sol·licitar-se escomeses en edificacions existents que hagen obtingut la llicència de primera ocupació. A continuació indiquem els requisits necessaris per a cadascun dels usos:

  Escomesa d’aigua potable

  Escomesa de sanejament

  • Document urbanístic d’habitabilitat o d’ús
  • Plànol de situació de la finca
  • Plànol d’ubicació assenyalant l’escomesa sol·licitada
  • Factura de subministrament d'aigua potable vinculada al servei sol·licitat

  Escomesa d’aigua regenerada

  • Plànol de situació de la finca
  • Plànol d’ubicació assenyalant l’escomesa sol·licitada
  • Certificat de l’instal·lador sobre l’existència de dos instal·lacions separades (una d’aigua potable, una altra d’aigua regenerada) i amb els subministraments independents
  • Factura de subministrament d'aigua potable vinculada al servei sol·licitat

  Escomesa d’incendis

   

  Sol.licitar escomesa

  Cita prèvia

 

Informació que cal tindre present

Posem al teu abast tota l’informació necessària i els informes que es requereixen per elaborar el teu projecte: 
 
•    Ewise 
•    Sol·licitud d’informes tècnics
•    Documents tècnics