Tarifes

Asset Publisher

Comprendre les tarifes

 

Les tarifes per a la gestió d’aigua i clavegueram s’elaboren tenint en compte les característiques específiques del municipi d'Alacant i la legislació vigent actual.

L’estructura tarifària del servici d’aigua i clavegueram té dues parts diferenciades:

  • La part variable, que es factura en funció del consum i s’aplica igualment a les tarifes d’aigua i de clavegueram. En el cas de la tarifa d’aigua es factura, a més, per trams, tenint en compte els metres cúbics consumits.
  • La part fixa, denominada “quota de servici”, que es paga en concepte de disponibilitat immediata i accés permanent al servici. S’aplica tant en l’aigua com en el clavegueram.

 

Els ingressos derivats de les mateixes han de cobrir tant els costos periòdics de gestió del servei, com les inversions realitzades en les infraestructures que el municipi necessiti.

 

Per consultar les tarifes que són d'aplicació,selecciona el teu municipi.