Laboratori

Laboratorio bloque inicial de texto

Anàlisi de més de 10.000 mostres

El laboratori d’Aguas de Alicante

 

Aguas de Alicante disposa d’un laboratori propi per a l’anàlisi de les aigües del cicle integral dels municipis que gestiona. El laboratori està dotat d’un equip humà altament qualificat i amb una àmplia experiència. Això, unit a la tecnologia més avançada, permet complir satisfactòriament amb els requeriments tècnics i de qualitat establits per diverses legislacions vigents en matèria d’aigües, llots, sediments i residus.

Al llarg de l’any, en este laboratori es duen a terme més de 50.000 determinacions analítiques, la qual cosa suposa processar i analitzar més de 10.000 mostres (considerant tot tipus de matrius, és a dir, aigües potables, residuals, regenerades, residus, abocaments industrials, sediments, llots i lixiviats).

En el laboratori d’Aguas de Alicante es poden dur a terme:

 • Anàlisis fisicoquímiques: anions, cations, compostos orgànics volàtils i semivolàtils, plaguicides, trihalometans, metalls, hidrocarburs...
 • Anàlisis microbiològiques: indicadors de contaminació fecal, salmonel·la, Vibrio cholerae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, legionel·la, nematodes intestinals, protozous, bacteris filamentosos, algues, etc.

La qualitat de les aigües de consum humà està regulada en tots els països de la UE per una normativa comuna, la Directiva 98/83/CE. Esta normativa pren com a base les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i en l’Estat espanyol s’articula a través del Reial decret 140/2003. Este decret establix el control de 53 paràmetres diferents, que Aguas de Alicante duu a terme en el seu laboratori. D’esta manera, l’empresa complix tots els requeriments de la legislació perquè l’aigua siga totalment segura per al consum humà.

Les mostres d’aigua de les diferents instal·lacions d’Aguas de Alicante (pous, depòsits, xarxes de distribució, aixeta dels consumidors, etc.) s’analitzen diàriament en el laboratori de l’empresa amb la finalitat de garantir que l’aigua complix tots els requeriments legals i oferix la màxima seguretat per al seu consum.

El laboratori té implantat un sistema de qualitat que afecta tots els seus àmbits, tal com es reflectix en els reconeixements i acreditacions relacionats:

 • Laboratori d’anàlisis registrat en el CENS NACIONAL DE LABORATORIS DE CONTROL DE QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ DEL MINISTERI DE SANITAT, SERVICIS SOCIALS I IGUALTAT
 • Laboratori d’anàlisis d’aigües de consum humà registrat en la CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA.
 • Laboratori en disposició del certificat atorgat per la norma UNE-EN ISO 9001, exigit en el Reial decret 140/2003, pel qual s’establixen els criteris higiènico-sanitaris de les aigües de consum.
 • Laboratori acreditat per la norma UNE-EN ISO 17025 per a anàlisis de laboratori. És la màxima acreditació internacional per a laboratoris d’assajos, i l’atorga l’Entitat Nacional d’Acreditació Espanyola.
 • Instal·lacions

  Les instal·lacions del laboratori, amb uns 500 m² d’extensió, estan repartides en quatre zones ben diferenciades:

  • Àrea de Recepció i Gestió de Mostres (aigües potables i aigües residuals)
  • Secció d’Anàlisis Fisicoquímiques (amb la tecnologia més avançada en espectrofotometria i cromatografia de gasos).
  • Secció d’Anàlisi d’Aigües Residuals (en la qual també es duen a terme els controls del procés de les estacions depuradores).
  • Secció d’Anàlisis Microbiològiques

  La dotació d’este nou laboratori d’Aguas de Alicante naix de la motivació de la companyia per progressar i donar cada dia un millor servici a la ciutat d’Alacant. D’altra banda, el laboratori permet donar una resposta ràpida a problemes que puguen sorgir amb la qualitat de l’aigua subministrada, ja que disposa d’una informació global, immediata i centralitzada.

 • Equip humà

  El nostre laboratori té un equip de grans professionals altament qualificats i amb una àmplia experiència en temes relacionats amb l’anàlisi d’aigües i altres matrius ambientals. Tot el personal està en contínua formació interna i externa, gràcies als plans formatius que Aguas de Alicante oferix anualment als seus treballadors en relació amb totes estes àrees d’interés.

  És un equip multidisciplinari d’experts altament preparats, integrat per professionals de diferents graus acadèmics. En concret, disposem de:

  • Doctors en Ciències Químiques i Biologia
  • Llicenciats en Farmàcia, Ciències Químiques i Ciències Ambientals
  • Tècnics de grau superior (CC Ambientals)
  • Tècnics de grau mitjà (FP)
  • Personal operari especialitzat en les preses de mostres

Laboratorio bloque imágenes

Secció d’Anàlisis Fisicoquímiques

Secció d’Anàlisis Microbiològiques

Secció d’Anàlisis d’Aigües Residuals