Innovació

Innovación

Solucions avançades per a un millor servici

Projectes d’R+D+I

 

Aguas de Alicante aposta per una innovació present en tots els àmbits de treball: des de la investigació de processos bàsics fins a l’aplicació de les solucions més avançades, gràcies a la vigilància tecnològica. El seu suport en una àmplia experiència de creació i incorporació de tecnologies i solucions avantguardistes permeten a Aguas de Alicante mantindre’s al capdavant i oferir un millor servici. D’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible, considerem que els avanços tecnològics i la inversió en investigació i innovació científica són essencials per a trobar solucions permanents als desafiaments econòmics i ambientals.

Així, en els últims cinc anys, Aguas de Alicante ha treballat en 26 projectes, que incloïen solucions relacionades amb la detecció i la localització de fuites, l’optimització energètica, la predicció i mitigació d’inundacions, la gestió d’actius, l’eficiència en el consum, la reutilització dels recursos, seguretat i salut…

Un aspecte clau en el desenvolupament de projectes d’R+D+I és la col·laboració amb altres empreses i organismes, com ara universitats, centres tecnològics o administracions, tant locals com internacionals. Esta estratègia ens ha permés abordar projectes de major abast, formar part activa dels fòrums de coneixement i treballar en el marc de programes europeus per al desenvolupament d’R+D+I.

Alguns exemples de projectes d’innovació desenvolupats en els últims anys són els següents:

 • Associació per a la Innovació en economia circular i sostenibilitat

  Aguas de Alicante ha iniciat el procediment per a una Associació per a la Innovació en economia circular i sostenibilitat, amb al fi de dissenyar un sistema de control avançat d’abocaments al sistema de clavegueram (sensors de qualitat de l’aigua i plataforma de monitoratge de dades). El control d’abocaments té com a fi última permetre la reutilització de l’aigua residual tractada per a la sostenibilitat dels recursos hídrics, o si aquesta no és possible, el seu retorn al medi ambient en les millors condicions.

  Sota el nom de “Associació per a la innovació” es recull un procediment d’adjudicació que s’orienta a fomentar la compra pública d’innovació (CPI).

  La CPI és una eina formal que permet als compradors públics licitar la contractació d’un bé o servei que no existisca com a tal en el mercat, per la qual cosa és necessari desenvolupar activitats d’I+D+i. Per part seua, l’Associació per a la Innovació és un cas particular d’aquesta Compra Pública, en la qual els desenvolupaments requerits parteixen d’un grau de maduresa tecnològica bàsic (I+D), recorrent tot el procés fins a arribar a les proves de desplegament de la solució en un entorn real.

  Aguas de Alicante ha comptat amb la col·laboració de l’Institut Universitari de l’Aigua i de les Ciències Ambientals de la Universitat d’Alacant (IUACA) i amb l’Institut Universitari d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient (IIAMA) de la Universitat Politècnica de València per a la definició dels requeriments de l’Associació.

  El projecte ha sigut cofinançat en 2021 per l’Agència Valenciana de la Innovació i la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana.

 • Micromanage

  Una de les estratègies clau per a garantir el subministrament sostenible de l’aigua en un context de pressió creixent sobre els recursos és l’implus a la reutilització de l’aigua, fonamental a la nostra regió. Per a garantir l’ús segur de l’aigua és un requisit clau que els tractaments pels quals passa permeten certificar la eliminació de contaminants potencialment perillosos (biòtics i abiòtics) per als éssers humans, els animals i el medi ambient. Per tant, és important donar accés a tecnologies que puguen vigilar els paràmetres de qualitat de les aigües regenerades d’una manera senzilla i eficaç.

   

  El projecte MICROMANAGE, subvencionat parcialment per l’Agència Valenciana d’Innovació i la Unió Europea a través del programa FEDER, i en el qual han participat LABAQUA, la Universitat d’Alacant i l’empresa iGLS S.L., aprofita les noves tecnologies per a millorar els plans de control de la seguretat de l’aigua que contribuiran a complir la normativa europea de reutilització. La implementació d’eines innovadores per a l’avaluació microbiològica ràpida de les aigües regenerades reuneix dues tecnologies d’avantguarda:

   1) La seqüenciació masiva d’àcids nucleics (metagenòmica) per a revelar la composició microbiana i el contingut genètic de les mostres ambientals.

   2) La qPCR microfluídica que permet el garbellat simultani de fins 192 gens marcadors en diverses mostres d’aigua.

  En resum, es tracta de dues tecnologies que de forma combinada, permeten identificar un rang molt més ampli de virus i bacteris que el que permeten les solucions tradicionals, amb major sensibilitat i rapidesa. Aquestes tècniques d’anàlisi genètica proporcionaran informació valuosa sobre la qualitat de l’aigua i la identificació avançada de potencials biocontaminants, amb un enfocament preventiu pioner.

 • Aplicació de la Realitat Augmentada a la Gestió d'Infraestructures

  Amb aquest projecte, Aguas de Alicante va explorar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de Realitat Augmentada en el nostre àmbit de treball. Com a resultat, Aguas de Alicante ha obtingut en primer lloc un estudi de solucions i propostes per al futur pròxim, que defineix les línies de treball amb major interés. En un pla més tangible, s'han desenvolupat dues aplicacions que fan ús d'aquesta tecnologia en diferents aspectes de la nostra activitat:

  • Aplicació interna de consulta i localització de comptadors de client en entorn rural
  • Aplicació oberta al públic per a la comunicació i el seguiment de l’evolució de les principals obres previstes o en progrés a la ciutat.
   
 • Metrawa

  Amb més de 2.000 km de conduccions de distribució, optimitzar la decisió de quines xarxes s’han de renovar i quin és el nivell òptim d’inversió és, sens dubte, una prioritat. Metrawa és un sistema d’ajuda a la decisió en renovació de xarxes de distribució que analitza tots els aspectes rellevants per a la substitució de les canonades d’aigua potable i les seues conseqüències sobre el nivell de servici requerit. L’anàlisi multiparamètrica de Metrawa inclou aspectes com els següents:

  • Anàlisi estructural, basada en un model d’envelliment de les conduccions.
  • Anàlisi hidràulica: idoneïtat del comportament hidràulic de la xarxa.
  • Anàlisi econòmica: temps òptim de renovació enfront de costos de reparació.
  • Anàlisi de riscos: comprén aspectes com les afeccions per al trànsit, l’impacte sobre els abonats o l’existència de zones sensibles.

  Metrawa s’integra en el sistema d’informació geogràfica per a incorporar-hi les seues dades i proporciona resultats que comprenen les prioritats de renovació, els costos previstos i l’evolució futura de l’estat estructural de la xarxa.

   
  pantalla Metrawa
 • Avaluació Acústica de l'Estat de les Conduccions (*ePulse)

  En l’àmbit de gestió d’actius (optimització de la renovació de xarxes) cal destacar el projecte d’Avaluació Acústica de l’Estat de les Conduccions.

  Aquest projecte ha posat a prova amb èxit la tecnologia ePulse per primera vegada al nostre país. El sistema, basat en la introducció d’una ona acústica en el tram de canonades a analizar, permet obtindre un diagnòstic de l’estat de les conduccions a través de l’anàlisi de la velocitat de propagació del so en les seves parets.

  La tecnologia s’ha validat en 21 punts crítics de les xarxes de distribució d’Alacant, amb resultats favorables. A més, el projecte ha permés desenvolupar un nou algorisme de càlcul per a aquells casos en què les canonades presenten incrustacions de carbonat càlcic. D’aquesta forma, i gràcies a la col·laboració entre els tècnics d’Aguas de Alicante i l’empresa canadenca Echologics, ha sigut possible calcular no solament el nivell de desgast dels materials, sinó el grossor d’aquestes incrustacions en cas d’existir.

  Gràcies a aquesta innovació, tenim per primera vegada una finestra que ens permet “radiografiar” l’estat de les conduccions, sense necessitat d’extraure mostres o fer excavacions, evitant per tant molèsties als ciutadans. Els resultats s’integraran en el sistema d’ajuda a la decisió METRAWA d’Aguas de Alicante, fent possible traslladar les conclusions del diagnòstic a la totalitat de la xarxa.

   

  esquema de funcionamiento epulse
 • DAIAD

  DAIAD (http://daiad.eu/) és una iniciativa que té el suport del 7è Programa marc de la Unió Europea, dut a terme juntament amb centres d’investigació, ONG i empreses gregues, suïsses, alemanyes i britàniques. Com a resultat del projecte, es va desenvolupar el dispositiu Amphiro b1, que va ser guardonat amb el premi Innovation Radar Prize de la Comissió Europea en la categoria de “Tech for Society”. El monitor de dutxa Amphiro, juntament amb el comptador de telelectura, ajuden els ciutadans a prendre consciència del seu consum d’aigua. Els dispositius es connecten als telèfons intel·ligents i mantenen un registre del consum de l’usuari que permet identificar tendències i fer comparacions. Juntament amb el mesurador, es van crear una app i una plataforma web per al monitoratge del consum d’aigua i energia (aigua calenta) en la llar. A més, també destaca l’estudi que es va fer de l’efecte en el consum de diferents estratègies d’informació i conscienciació a través de l’app. En el projecte van participar de manera voluntària més de cent llars d’Alacant, que van posar a prova el sistema durant un any, i amb la col·laboració de diverses ONG d’Alacant.

   

  simulación DAIAD
 • ARA System

  En els emmagatzematges d’aigua reutilitzada a l’aire lliure poden donar-se condicions d’estancament i anaerobiosi associada als processos naturals d’este tipus de reservoris. A més, en les èpoques estivals es pot produir la mort súbita de la ictiofauna a causa de les altes temperatures, l’existència de matèria orgànica, etc. Per a previndre estes situacions, es va desenvolupar un dispositiu d’aeració senzill, eficaç i energèticament eficient que ajuda a mantindre les condicions adequades de salubritat en estes aigües.

   

  sistema de aireación ara system
 • iDROSMARTWELL

  La producció eficient d’aigua subterrània ha passat de ser una opció a ser una obligació. No solament per l’estalvi que comporta en operació i manteniment, sinó també per la necessitat de fer compatibles el proveïment i la conservació del medi ambient garantint la sostenibilitat del subministrament. Aguas de Alicante, en col·laboració amb SUEZ Advanced Solutions, ha desenvolupat un sistema expert i avançat que permet fer una auditoria en continu de l’eficiència del pou, i una anàlisi completa de funcionament del conjunt format pel bombament i l’aqüífer. Este sistema intel·ligent és capaç de calcular indicadors d’eficiència, maximitza el rendiment de la instal·lació (hidràulic i elèctric) i evita problemes que puguen afectar la producció d’aigua. iDroSmartWell és una ferramenta única i potent, amb múltiples beneficis:

  • Facilita una informació completa i precisa sobre el control de les masses d’aigua.
  • Permet el control de l’explotació gràcies al càlcul d’una gran quantitat de paràmetres hidràulics i elèctrics, la gestió d’estos paràmetres mitjançant un panell d’operador i la possibilitat d’automatitzar i controlar la instal·lació de forma remota.
  • Aconseguix un estalvi de costos gràcies a la reducció de l’índex d’avaries i al seguiment continu de les ràtios d’eficiència, amb la qual cosa s’optimitza la instal·lació.

   

  esquema de funcionamiento idrosmartwell